ქეა კავკასიამ საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების საჭიროებათა გამოკვლევა ჩაატარა
პოლიტიკის დოკუმენტი - გამოწვევები და პერსპექტივები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, განსაკუთრებით კი ქალთა ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, COVID-19-ისა და პოსტ COVID-19-ის პერიოდში
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვა
საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ-19 ვირუსის პრევენციისთვის
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2020-2024
WASH in schools in Georgia
წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის პროექტი სკოლებში - ბროშურა
საინფორმაციო ბიულეტენი - ივლისი 2019
LEADER ლაგოდეხში-საინფორმაციო ბიულეტენი
საკვანძო ფაქტები საბაზისო კვლევიდან (ENPARD III მესტია)
სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიური რუკები
შესაძლებლობების შექმნა