ქეა კავკასიის მმართველი გუნდის წევრები

 


 

ქეთევან ხაჩიძე ქეა კავკასიის აღმასრულებელი დირექტორია და ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს სტრატეგიულ და ოპერაციულ დონეზე. ქეთევანი უზრუნველყოფს ორგანიზაციის საერთო სტრატეგიის შემუშავებას და  განხორციელებას, ორგანიზაციულ მისიასთან და ხედვასთან ერთად.

 

ქეთევანს 17 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება აქვს, მათ შორის, 12 წელი საერთაშორისო განვითარების და ხუთი წელი ჟურნალისტიკისა და მედიის განვითარების სფეროში. ქეთევანის ექსპერტიზა მოიცავს: სამოქალაქო ჩართულობას, მონაწილეობით ბიუჯეტირებას, მოქალაქეების, დაინტერესებული მხარეების და მთავრობის ჩართულობას. ამასთან, დიდი გამოცდილება აქვს მედიასთან, დონორებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პარტნიორობის დამყარებაში. ქეთევანს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება პროგრამის მართვასა და განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში, პერსონალის და ფისკალური მენეჯმენტისა და ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარებაში.

 

მისი ერთ-ერთი ბოლო როლის ფარგლებში, ქეთევანი ხელმძღვანელობდა ორგანიზაცია „ორბელიანს", ინოვაციურ პლატფორმას, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას.

 

ქეთევანი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ დაწესებული პრესტიჟული სტიპენდიის, ჩივნინგის, სტიპენდიანტია.

 

 

 

ნათია კაცია ქეა კავკასიის ოპერაციების კოორდინატორია. ნათია ზედამხედველობას უწევს პროექტების სწავლებისა და გაზიარების მექანიზმებს, პროექტების შეფასებას, სხვადასხვა ჰუმანიტარული და განვითარების პროექტების მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოების, ანგარიშვალდებულების მექანიზმების შემუშავებას და დანერგვას. ნათია უზრუნველყოფს ორგანიზაციაში მაღალი ხარისხის სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისობას და შენარჩუნებას პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების პროცესში.

 

ნათიას 8 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს პროგრამის განვითარების, სწავლების, და განხორციელების მიმართულებით საერთაშორისო განვითარების სფეროში. მას აქვს სხვადასხვა სექტორში მუშაობის ფართო გამოცდილება, მათ შორის, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, სოფლის განვითარება, სოფლის მეურნეობა, ფერმერებისთვის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ტექნიკური შესაძლებლობები. 2014 წელს პროექტში ჩართვამდე ნათია მუშაობდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში უფროს სპეციალისტად და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაკროეკონომიკის ასისტენტ მასწავლებლად.

 

ნათია ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკაში. მას აქვს ეკონომიკური კვლევებისა და სტატისტიკის სფეროში ფართი გამოცდილება.

 

 

ქეთი ქართველიშვილი

კომუნიკაციებისა და რესურსების განვითარების კოორდინატორი

 

ქეთი ქართველიშვილი ქეა კავკასიას 2017 წელს შეუერთდა. ქეთი პასუხისმგებელია რესურსების მობილიზებასა და ფონდების მოზიდვაზე, მათ შორის, ორგანიზაციისთვის საპროექტო წინადადებების შემუშავების პროცესის მართვაზე. ქეთი კოორდინაციას უწევს ქეა კავკასიის გარე კომუნიკაციებს და მესიჯების ჩამოყალიბებას. ის უზრუნველყოფს საზოგადოების, ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობას და ჩართულობას. ქეთი ასევე პასუხისმგებელია  გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიმართულებების ინტეგრაციაზე ქეას პროგრამებსა და ყოველდღიურ საქმიანობაში.

 

ქეთის აქვს რამდენიმე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და ანალიტიკურ ცენტრთან მუშაობის გამოცდილება.

 

ქეთი ფლობს ევროპის ინტერდისციპლინარული კვლევების მაგისტრის ხარისხს, ევროპის კოლეჯიდან.

 

 

 

 

თეონა მჟავია ქეა კავკასიის ფინანსური მენეჯერია. იგი ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის ყველა ფინანსურ და ადმინისტრაციულ ოპერაციას და პასუხისმგებელია კონტრაქტებისა და გრანტების ფინანსურ მართვაზე, მათ შორის დონორებთან ანგარიშების მიწოდებაზე. ასევე, თეონა მხარდაჭერას უწევს პროექტის მენეჯერებს სხვადასხვა საკითხში: ბიუჯეტირება, პროგნოზირება და ფინანსური ანგარიშების ხარისხის მიმოხილვა; ფინანსური/ადმინისტრაციული/ ინვესტიციების მართვა. თეონა ზედამხედველობს შესყიდვების/ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს, რათა ოპერაციები განხორციელდეს ეფექტურად და ყველა პოლიტიკა და პროცედურა სათანადოდ იყოს დაცული.

 

თეონას სხვადასხვა კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის 8 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს ბუღალტერიის, ფინანსების, აუდიტის სფეროში. ასევე, საკმაოდ გამოცდილია დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფინანსურ მენეჯმენტში, გუნდის მართვასა და ყველა ფინანსური ოპერაციის ზედამხედველობაში, კონტრაქტებისა და გრანტების ფინანსურ მართვაში, შიდა პროცედურებთან და დონორთა მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში, ოპერაციების ეფექტურობაში.

 

თეონა ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუდიტის, ბუღალტერიის მაგისტრის ხარისხს.

 

 

 

თემურ კურტანიძე ქეაში 29 წელია მუშაობს. მან მრავალი წელი იმუშავა ადმინისტრაციისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტში და ხელმძღვანელობდა ტრანსპორტირების, სასტუმროების, დაცვისა და დასუფთავების საკითხებს.

2018 წლიდან თემურმა შესყიდვების დეპარტამენტში დაიწყო მუშაობა და დღეს ქეა კავკასიის შესყიდვების ოფიცერია. თემური პასუხისმგებელია როგორც ქეას ადმინისტრაციული საკითხების განხორციელებაზე, ასევე მხარს მიმდინარე პროექტებს შესყიდვების მიმართულებით. თემურს გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი შესყიდვების სფეროში. 

 

 

 

 

სოფია ქამუშაძეს 23 წლიანი გამოცდილება აქვს ევროკავშირის სახელმწიფო დონორების ფინანსური მხარდაჭერით, პროგრამების ხელმძღვანელობისა და განხორციელების სფეროში. ის ახორციელებს რამდენიმე სექტორულ პროექტს, როგორიცაა საქართველოს მოსახლეობისთვის ბიზნეს შესაძლებლობების გაზრდა, დახმარების, განვითარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფა.

 

ამჟამად, ქეა კავკასიაში მუშაობს უკრაინის ჰუმანიტარული მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორად. სოფიას მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს გრანტების კოორდინაციისა და საზოგადოების განვითარების, ახალგაზრდების გაძლიერების, გენდერული თანასწორობის, რეგიონული მედიის, მედიაწიგნიერების, ორგანიზაციული და ადამიანური შესაძლებლობების განვითარების სფეროებში. ამასთან, აქვს ტრენინგების ჩატარების გამოცდილება სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის, პროექტების დიზაინი და მენეჯმენტი, ახალგაზრდების განვითარება და ა.შ. ასევე, მონაწილეობა აქვს მიღებული უამრავ პროფესიულ სემინარში მსოფლიოს მასშტაბით.

სოფიამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების ფაკულტეტი და აქვს საქართველოს დიპლომატიური აკადემიის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი.

 

 

 

ნინო კიკაბიძეს 25 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება აქვს განვითარების, აღდგენისა და დახმარების პროგრამებში სხვადასხვა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ის ქეას შეუერთდა 2001 წელს და მას შემდეგ ჩართული იყო სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სხვადასხვა პროექტში, რომელიც ფოკუსირდებოდა მეწარმეობისა და აგრობიზნესის ხელშეწყობაზე, გარემოს დაცვასა და კატასტროფების რისკების შემცირებაზე და სოფლის მოსახლეობის სოციალურ და საჯარო სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე, სხვადასხვა ეთნიკური, გენდერული, სოციალური და რელიგიური ჯგუფისთვის. ამჟამად, ნინო სათემო განვითარების ინიციატივას (CDI-7) ხელმძღვანელობს.

 

ქეაში, ბოლო სამ პოზიციაზე, ნინო ხელმძღვანელობდა საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ოპერაციებს სომხეთსა და აზერბაიჯანში მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე, COVID19-ის პრევენციის პროექტსა და სოფლის განვითარების პროექტს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში (ENPARD II).

 

 

 

ნაზი ბურდულაძეს ბრისტოლის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც დაეხმარა მას აკადემიური და პროფესიული კარიერის განვითარებაში.

 

ბოლო 15 წლის განმავლობაში ნაზიმ თავისი კარიერა სამი მიმართულებით განავითარა: დამოუკიდებელი კონსულტაცია გენდერული თანასწორობის, მრავალფეროვნების, სოციალური ინკლუზიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში; მონიტორინგი და შეფასება და პროექტის ხემძღვანელობა. იგი ხელმძღვანელობდა ისეთ პროექტებს, რომლებიც მიმართული იყო ახალი მდგრადი განვითარების დღის წესრიგისკენ. ნაზის ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. მას ასევე  მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში მუშაობის.

 

ნაზის საქმიანობა ორიენტირებულია მონიტორინგისა და შეფასების გავლენებზე გენდერთან მიმართებაში და საპასუხოდ, ქალებისა და ბავშვების კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად მიმართულ ადვოკატირებაზე.

 

ამჟამად ნაზი მუშაობს ქეა კავკასიაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მცხოვრებ ქალთა გაძლიერების პროექტის მენეჯერად.