ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა
08/03/2022 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

დონორი: პროექტი „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა" (CDI-7) ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენების კომპანიებში (BTC/SCP).

 

პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი 2022 - იანვარი 2026


პროექტის სამიზნე არეალი: bp-ს და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) და სამხრეთ კავკასიური მილსადენის (SCP) გასწვრივ მდებარე 98 თემი, გარდაბნის, მარნეულის, რუსთავის, წალკის, თეთრიწყაროს, ადიგენის, ახალციხის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში.


პროექტის მიზანი: bp-ს და BTC/SCP მილსადენების  გასწვრივ მცხოვრებ მოსახლეობას შორის   ჰარმონიული ურთიერთობის გაღრმავებაა,  მათთვის სტაბილური საარსებო პირობების გაუმჯობესების,  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და გარემოს დაცვითი ღონისძიებების ხელშეწყობის გზით.

 

მთლიანი ბიუჯეტი: 4,948,697 ლარი

 

პროექტის 3 ძირითადი კომპონენტია:

  • სოციალური კომპონენტი ხელს შეუწყობს სამოქალაქო სტრუქტურების გაძლიერებას, გაზრდის მოსახლეობის ჩართულობას თემის საჭიროებაზე მორგებული ინიციატივების განხორციელებაში, რაც საბაზისო სოციალურ სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესებას უზრუნველყოფს;
  • ეკონომიკური კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ითვალისწინებს მცირე ბიზნესის და სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებას, შემოსავლების და დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას;
  • გარემოსდაცვითი კომპონენტი უზრუნველყოფს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვით რისკებზე და ხელს შეუწყობს მდგრადი მართვის მეთოდების დანერგვას.


CDI-7-ის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

ინსტიტუციური განვითარება
გულისხობს სათემო ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და ბიზნეს აქტორების საჭიროებებზე მორგებული ტრეინინგების და კონსულტაციების ჩატარებას,  მათი ორგანიზაციული და ოპერაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მდგრადი განვითარებისთვის.

საგრანტო კომპონენტი  ხელს შეუწყობს შემოსავლების გენერირებაზე მიმართულ საქმიანობებს, მეწარმეობის და აგრობიზნესის მხარდაჭერის და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მოდელების დანერგვის გზით, ასევე მხარს დაუჭერს ინიციატივების განხორციელებას სოფლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და ეკომეგობრული ღონისძიებების მხარდასაჭერად.

პროექტის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქალებისა და ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარებას და მათ ჩართულობას სამოქალაქო ინიციატივებსა, თუ ბიზნესსაქმიანობაში.


პროექტის დოკუმენტები:

1. საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისთვის

ბიზნეს-გეგმის ფორმა

ფინანსური გათვლების ფორმა


2. ინფრასტრუქტურული პროექტის განაცხადი

საგრანტო სახელმძღვანელო ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის

ბიუჯეტის ფორმა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის


3. გარემოსდაცვითი პროექტის განაცხადი

საგრანტო სახელმძღვანელო გარემოსდაცვითი პროექტებისთვის

ბიუჯეტის ფორმა გარემოსდაცვითი პროექტებისთვის