მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ახალქალაქი
გახდი იდეების მაძიებელი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება
საინფორმაციო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლების და შემსყიდველების საინფორმაციო კატალოგი
ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეცხოველეობის პროდუქტიულობის ამაღლების ტექნოლოგიები
საზოგადოებრივი ინვესტირების პროგრამა